William V. Smith, Jr.

Architect

Manley Spangler Smith Architects